Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

ID e4bmpw4

zskomenskeho886@seznam.cz

Projektové dny - naše radost 

Školní rok 2018/2019

Program primární prevence - "Kočičí zahrada" a POKOS

V prvním pololetí školního roku 2018/2019 byla na prvním stupni základní školy realizována primární prevence „Kočičí zahrada“, která je zaměřena na rozvoj sociálních dovedností v rámci prevence rizikového chování. Jedná se o specifickou primární prevenci.

Jedná se o příběhy ze zahrady, kde žijí samé kočky, které prožívají společná dobrodružství, řeší své každodenní starosti a úspěchy. Dvanáct z nich se stává hlavními hrdiny příběhů. V každé lekci jsou uvedené konkrétní cíle k danému tématu i pomůcky, které jsou potřebné pro práci s dětmi.

Dne 14.11.2018 proběhla lekce Pantoflíček se bojí tmy. Předmětem této lekce bylo objasnit, co to je strach a jaké může mít podoby, uvědomit si, že občas máme všichni strach. Cílem bylo vést děti k tomu, aby pochopily, že obavám a strachu můžeme předcházet a učit se je zvládat sami nebo s pomocí někoho jiného. Tato lekce se povedla, děti vymyslely mnoho příčin strachu, dokázaly správně vyhodnotit obsah i oprávnění mít strach. Lekce byla zakončená evaluací a doporučením jakými způsoby lze čelit strachu.

Dne 12.12.2018 proběhla lekce Návštěva Chalimy. V úvodu došlo k připomenutí toho, co bylo v lekci minulé. Cílem této lekce je žáky seznámit s rozdíly mezi obyvateli celého světa – nejen mezi lidmi, jejich vzhledem a řečí. Dále rozdílné kulturní a náboženské tradice a zvyky se vztažením k nadcházejícímu času Vánoc. Důraz byl kladen na odlišnost národů, jinakost obyvatel a jejich životního stylů i tradic a zvyků, dalšími tématy je tolerance, zdravá zvědavost, různé stravovací návyky. Lekce byla ukončena závěrečným shrnutím a evaluací.

Plán primární prevence

V závěru prvního pololetí bude realizován projektový den První pomoci, jehož součástí budou teoretické i praktické dovednosti z oblasti poskytování první pomoci a záchrany života. V dalším pololetí jsou plánovány další dvě lekce z „Kočičí zahrady“, které budou zaměřené dle aktuálních potřeb kolektivu třídy. Žáci druhého stupně budou mít prevenci zaměřenou proti drogám, šikaně, nebezpečí internetu, kouření a další část vzdělávacího programu POKOS.

Program primární prevence  - POKOS (Příprava občanů k obraně státu):

Dne 23.11.2018 byl na druhém stupni základní školy vzdělávací program POKOS (Příprava občanů k obraně státu), který se zaměřuje na získání základních informací o obraně státu, o povinnostech občanů ČR, vzdělávání v oblasti bezpečnosti a obraně státu s přihlédnutím k nárůstu současných hrozeb teroristů.

Obsahem programu byly dvě prezentace, které obsahovaly informace o zapojení České republiky do mezinárodních organizací a jeho význam (např. NATO, Severoatlantická aliance, EU, OSN,OBSE), zapojení do mezinárodních misí a vojenských operací v zahraničí, krizové stavy – jejich přehled, bezpečnostní systém České republiky, struktura Armády České republiky atd. Po zhlédnutí prezentací žáci absolvovali zkušební test v rozsahu 24 otázek, který byl poté společně vyhodnocen. Žáci vykazovali v testu dobré výsledky. V dalším pololetí bude realizována další část programu se zaměřením na Armádu ČR, historii, vojenské hodnosti, povinnosti občana při obraně státu apod.

 

                                                                                                        Mgr. Lucie Bělská

 
"V sedle kola do budoucnosti"
 
Kromě svých pozitivních efektů, má doprava i řadu těch negativních. Provoz dopravních prostředků produkuje množství znečišťujících látek a zatěžuje obyvatele hlukem. Je významným zdrojem emisí a dalších škodlivin, které se podílejí na zhoršení stavu životního prostředí. Cílem projektu "V sedle kola do budoucnosti" bylo seznámit žáky s možností ekologické dopravy, jejím významem pro ochranu přírody, ale také s využitím volného času na kole. Nejzásadnějším bodem však byly zásady bezpečnosti při jízdě na kole pro účastníky provozu do 15 let a absolvování jízdy zručnosti bez časového limitu. Jednotliví účastníci zdolávali několik překážek - průjezd zúženým profilem, přenášení lahve, jízda po prkně a průjezd mezi kloboučky. Po skvěle odvedených sportovních výkonech přišla na řadu klidnější část projektu, a to nakreslit jízdní kolo libovolnou technikou výtvarného vyjádření. Posledním bodem projektového dopoledne byla exkurze do prodejny BIKE, kde jsme dostali podrobný výklad o prodávaném sortimentu jízdních kol. Tímto děkujeme pracovníkům prodejny za ochotu :-)
 
 
Jablíčkový den
 
V pátek 21. září se  z naší školy linula vůně jablíček. A proč? Uspořádali jsme si totiž Jablíčkový den. Ten byl rozdělen do dvou částí. V teoretické části jsme se seznámili s péčí o ovocné stromy v sadu a nejznámějšími druhy jablek. Pěstují se ve všech světadílech a existuje kolem 35 tisíc odrůd! A každý Čech sní v průměru 24kg jablek ročně. A protože jablka obsahují více než 20 cenných minerálních látek, seznámili jsme se s tím, proč je důležité jíst sezónní ovoce, zejména pak již několikrát zmiňovaná jablíčka. V praktické části jsme se rozdělili do menších skupin a zkoušeli si zpracování ovoce, odhad váhy, vážení a měření. Soutěžili jsme o nejdelší odkrojenou slupku, vytvořili jablečný štrůdl, výtvarně zpracovali téma "Jablko", zpívali tématické lidové písně, recitovali lidová říkadla a rozpočítadla. My jsme si tento projektový den doslova "vychutnaly" a určitě ho příští rok nezapomeneme zopakovat :-)
 
 

Školní rok 2017/2018

Naše obec - minulost a přítomnost
 
Dobré místo pro život je tam, kde je dostatek vody, čistý vzduch a bezpečné prostředí. Nepřítomnost nebezpečných zvířat a živelných pohrom vytvářejí ideální podmínky pro vytvoření vlastního domova. Tak uvažovali již naši předkové při osidlování nových území. Z několika domů postupně vznikaly vesnice, z vesnic vyrostla města a z měst velkoměsta. A protože lidská činnost ovlivňuje městské prostředí. Cílem našeho projektu "Naše obec-minulost a přítomnost" bylo pozorovat změny města během staletí, zajímat se o památná místa ve městě, ale také o zeleň a sportovní možnosti na využití volného času. V úvodní části jsme se podívali na letecké snímky Mníšku pod Brdy, obdrželi regionální mapu s vyznačením trasy a jednotlivých zajímavých míst. Jako první jsme se zastavili u památníku spisovatelky Káji Maříka. Poté trasa vedla přes Malé náměstí na hlavní náměstí. Na dobových fotografiích jsme mohli porovnat tvář města v minulosti a současnosti. Navštívili jsme místní kostel a vyhlídkovou věž zámku s odborným výkladem. Z věže jsme mohli pozorovat novou výstavbu a výsadbu zeleně ve městě. S pomocí učitelů jsme pojmenovali jednotlivé stavby a nezapomněli jsme ani na naši školu! Na závěr projektového dne jsme malovali obrázek na téma "Zajímavá místa ve městě Mníšek". 
 
Poskytování první pomoci
 
Víte vůbec co je to první pomoc? A jak při ní neohrozit svůj život? Znáte čísla tísňového volání? Jak postupovat pokud kamarád krvácí, zlomil si nohu nebo se popálil? Přesně takové otázky jsme si kladli v rámci projektového dne, který se týkal první pomoci. Nejprve se žáci teoreticky seznámili s pravidly poskytování první pomoci, ale také s prevencí, péčí a ošetřováním chrupu prostřednictvím powerpointové prezentace a interaktivního CD. V praktické části se potom žáci rozdělili do menších skupin a postupně si zkoušeli na jednotlivých stanovištích např. ošetření rány, ošetření zlomeniny, popálenin, masáž srdce, zastavení krvácení atd. V závěru dopoledne proběhlo vyhodnocení projektového dne, kde byl vybraným žákům  předán diplom za předvedení praktických dovedností při poskytování první pomoci. Nikdy nevíme, kdy bude naši pomoc někdo potřebovat, a proto si budeme nově získané informace z projektového dne během roku průběžně opakovat.

 

Školní rok 2016/2017

Výstava "RETRO" Praha

První projektový den ve školním roce 2016/17 byl věnován historii. Žáci druhého stupně navštívili výstavu "RETRO" v objektu Tančícího domu v Praze. Retro je styl, který tu vždycky byl a bude. Proč se tedy nevrátit zpět v čase a nenahlédnout do éry 70. a 80.let v Československu na vlastní oči? Díky reálným inscenacím panelákových bytů včetně spotřebičů a celkového bytového vybavení s designovými předměty denní potřeby si žáci mohli udělat představu, v jakém prostředí asi jejich maminky vyrůstaly. Jak vypadala móda, hračky nebo obaly výrobků předních národních podniků, jako Seva, Kofola, Eta, JAWA nebo Tesla. Nechyběly ani unikátní kostýmy Heleny Vondráčkové, Karla Gotta, Libuše Šafránkové či Hany Zagorové. 

 

ZOO Plzeň a Dinopark

V polovině října se uskutečnil druhý projektový den. Celá škola se v rámci celoročního projektu „Poznáváme Českou republiku“ vydala navštívit plzeňskou zoologickou zahradu. Společně s lektorem jsme se vydali vstříc africké fauně a flóře. Nejprve jsme byli seznámeni s jednotlivými kontinenty, podnebnými pásy, typickým počasím a rostlinami v dané oblasti. Následně jsme prošli jednotlivé africké expozice a dozvěděli se spoustu zajímavých informací  o stavbě těla, způsobu života či potravě zvířat. Během prohlídky nás čekala řada úkolů. Žáci si mohli osahat kůži hada či vajíčka pštrosa nebo poměřit svou rychlost s gepardem. Na závěr všichni dostali pracovní listy, aby si ověřili, jaký při výkladu dávali pozor. Listy jsme si vyplnili ve škole o hodině přírodopisu a byli jsme příjemně překvapeni, jak dobrý pozor jsme dávali.

Posledním bodem našeho projektového dnu byla návštěva Dinoparku, který se nachází v těsné blízkosti ZOO. Zde jsme mohli sledovat obří makety pravěkých zvířat, všímat si jejich proporcí a specificky vyvinutých končetin, trupu a dozvědět se pár informací o tom, jak pravěcí ještěři žili a jak vyhynuli. A abychom nebyli novými informacemi přehlceni, vydováděli jsme se na dinousařích prolézačkách. 

 

Svatba

Co je to láska? Kdy se můžu oženit? A jste Vy vůbec ženatá? … Takovými otázkami nás, učitele, žáci zahrnují relativně často. Proč si tedy jednou nepopovídat o lásce, vztahu mezi dvěma lidmi a svatbě jako takové? Projektovým dnem s názvem "Svatba"  jsme tak doplnili výuku osobnostní a sociální výchovy, a zároveň si užili spoustu zábavy.  V úvodu se žáci seznámili se základními pojmy jako snoubenci, sňatek, ženich, nevěsta, manželství, rodina, s významem manželství a úlohou rodiny ve společnosti. Ale…co je potřeba vědět a připravit před svatbou? Kde všude může obřad probíhat? Jaké jsou rozdíly mezi svatbou civilní a svatbou církevní? Jak zní svatební pochod? Na všechny tyto otázky a mnoho dalších odpověděly naše čerstvě provdané paní učitelky. Nechyběla ani svatební hostina či přehlídka svatebních šatů. A jak taková svatba vypadá doopravdy? K zodpovězení tohoto dotazu pomohly fotografie a videozáznamy ze svatebních obřadů pedagogů školy. K projektu "Svatba" jsme vytvořili obrovské tablo, které visí na chodbě ve škole. Tak se přijďte podívat! :-)