Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

ID e4bmpw4

zskomenskeho886@seznam.cz

Obecné informace

Zřizovatel: Město Mníšek pod Brdy, se sídlem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ: 00242748

Škola: Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886 se sídlem Komenského 886, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ: 70995001, ID e4bmpw4, tel. 318 599 465

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti:

1. Příspěvková organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků podle § 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "školský zákon"), zejména zajištění výchovy a vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

2. Příspěvková organizace je zřízena podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů pro děti, žáky a studenty s mentálním, těleským, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnějšími vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

3. Příspěvková organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení:

a) Základní škola

b) Základní škola speciální

c) Školní družina

Statutární orgán organizace:

Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou Města Mníšek pod Brdy.