Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

ID e4bmpw4

zskomenskeho886@seznam.cz

 

Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe ( Petronius)

 

Vítáme Vás na webových stránkách

Základní školy Mníšek pod Brdy, Komenského 886

 

 

Kdo školu navštěvuje?

Naši školu navštěvují děti, které mají obtíže zvládnout nároky běžné základní školy. Jsou to žáci s poruchami učení a chování, mentálním postižením, poruchami autistického spektra, s vícečetným postižením aj.

 

Kde školu najdete? 

Nad lékárnou, v ulici Komenského 886.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Co nabízíme?

 • individuální přístup vzhledem ke zdravotnímu stavu žáka
 • pomoc asistenta pedagoga
 • logopedickou péči v rámci řečové výchovy
 • individuální poradenství
 • canisterapii ( terapeutka dochází do vyučování)
 • úzkou spolupráci s vyučujícími, vedením školy a rodiči
 • dobrou dostupnost školy i pro žáky okolních obcí
 • interaktivní tabule v učebnách
 • základy práce na PC, notebooku a tabletech
 • základy vaření a drobných řemeslných činností, práce na zahradě
 • min. 2 hodiny tělesné výchovy za týden
 • projektové dny, soutěže, výstavy, exkurze, besídky, 
 • kariérové poradenství pro žáky 9. tříd
 • kroužky
 • stravování žáků v nedaleké základní škole
 • projekt Ovoce do škol ( žáci každý týden dostávají různé druhy ovoce a zeleniny)
 • projekt Mléko do škol (žáci každý týden dostávají dotované mléčné výrobky)
 • pobyt v družině

 

Škola poskytuje žákům výchovu a vzdělávání  pomocí speciálních vyučovacích a výchovných metod, prostředků a forem práce a připravuje je tak na začlenění do praktického života a  společnosti.

Jaké vzdělávací programy nabízíme?

1.     školní vzdělávací program běžné základní školy

2.     školní vzdělávací program základní školy s upravenými minimálními výstupy pro žáky s lehkým mentálním postižením

3.     školní vzdělávací program pro středně těžké mentální postižení základní školy speciální

 

 • K přestupu na naší školu je potřebná žádost zákonného zástupce, doporučení poradenského centra (psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a informovaný souhlas s poskytováním podpůrného opatření.
 • Naše škola poskytuje vzdělání dětem, které by nezvládly nároky běžné školy. Ačkoli se snažíme dát svým žákům co nejširší rozsah základního vzdělání, musíme respektovat i některá jejich omezení. Tyto limity však nevnímáme negativně, ale  přijímáme děti takové,  jaké  jsou. Usilujeme o rozvíjení všech jejich schopností  a chceme je připravit na budoucí život.
 • Uvědomujeme si, že škola nemá dávat dětem jen vzdělání, ale má se zabývat i výchovou, rozvíjet sociální dovednosti a zaměřovat se na hodnotovou orientaci. Podporujeme otevřenou a účinnou komunikaci a klademe důraz na spolupráci. Snažíme se být svým žákům vzorem chování, učíme je respektovat sebe i ostatní, vyjadřovat vhodnou formou své názory, hájit svá práva a plnit svoje povinnosti. Rodinná atmosféra naší školy a malý počet žáků ve třídách nám umožňuje tyto cíle plnit.
 • Do vyučování včleňujeme takové činnosti, které vedou k sebepoznání a k rozvíjení zdravého sebevědomí. Své žáky chceme připravit na jejich budoucí povolání a na rodinný život. V tom nám pomáhá zvýšený počet hodin pracovního vyučování, kde se žáci seznamují s praktickými domácími činnostmi a drobnými řemeslnými dovednostmi (příprava jídel, práce s vrtačkou, bruskou, pilkou…). Pro tyto aktivity škola využívá školní dílnu a cvičnou kuchyň. Herna slouží sportu a společnému setkání všech žáků školy. Důležitá je pro nás také učebna s počítači a notebooky. Zde se žáci učí vyhledávat a zpracovávat informace, které v nich probouzí zájem o další vzdělávání.Disponujeme také poměrně rozsáhlou školní knihovnou. K rozšiřování vědomostí, poznávání okolí, budování vztahu k našemu státu přispívají výlety, exkurze, pozorování, projekty apod., které pro žáky organizujeme. Na většinu akcí jsou zváni rodiče a příznivci školy. 
 • Zapojujeme se i do společenského dění. Zúčastňujeme se takových projektů a akcí, které nám pomáhají uskutečňovat naše cíle. Pravidelně se žáci prezentují svými výrobky na Knoflíkovém trhu, účastní se výtvarných soutěží, zapojují se do ekologických aktivit, s radostí pomáhají svými obrázky spolku Amélie apod. Průběžně všichni můžete sledovat práce žáků na výzdobě školy a na webových stránkách. Výtvarné, hudební a divadlení aktivity prezentujeme na vánoční besídce a zahradní slavnosti v závěru školního roku.

Rádi Vás uvítáme u nás ve škole. 

Mgr.Marcela Krákorová                                                                                                                                                                                                 ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886 (nad zdravotním střediskem)