Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

ID e4bmpw4

zskomenskeho886@seznam.cz

Projekty financované ze strukturálních fondů EU a spolufinancované státním rozpočtem ČR

Šablony III - Motivací ke školní úspěšnosti

Realizace od 09/2020 - 08/2022

Jako klíčové aktivity byly vybrány:

1. Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - nákup tabletů, 2. Klub pro žáky ZŠ - badatelský klub, 3. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, 4. Projektový den ve výuce, 4. Projektový den mimo školu, 5. Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností.

 

Výzva č. 56

Realizace: 07/2015 - 12/2015
 
V rámci výzvy č. 56 programu OPVK jsme si zvolili jako klíčové aktivity - šablonu č. 1 - Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnostnosti a šablonu č. 2 - Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Veškeré výstupy se nám podařilo realizovat. Realizovaný projekt byl pro naši školu velkým přínosem především díky možnosti obnovení a rozšíření školní knihovny a vycestování učitele do zahraniční. Výrazně se zvýšil zájem žáků o půjčování knih a došlo k evidentnímu zlepšení čtení a čtenářské gramotnosti žáků. Znalosti a zkušenosti z jazykového kurzu obohatily výuku anglického jazyka.

 

Využíváme ICT ve výuce

Realizace: listopad 2014 - červenec 2015

Projekt se zaměřuje na vzdělávání pedagogických pracovníků (zvýšení a rozšíření kompetencí) v oblasti používání nových ICT technologií se specifickým zaměřením na praktické využití ve výuce. Realizací projektu dojde k prohloubení a rozšíření nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a rozvoje znalostního kapitálu, vytvoření produktů pro DVPP po celé České republice a jejich provázání na aktuální trendy v oboru ICT.

Projekt vychází z nových poznatků o učení dospělých a využívá inovační vizualizované a interaktivní formy vzdělávání. Projekt je přímo zaměřen na průnik poznatků z teorie do praxe. Záměr projektu vychází z výsledků řady nezávislých šetření (závěry ČŠI, EU, OECD atd.).

Projekt je rozdělen do 3 klíčových aktivit, zaměřujících se na koučink, mentoring a podporu pedagogických a vedoucích pracovníků škol, na DVPP k integraci ICT do výuky a na evaluaci tohoto procesu.

Hlavní výstupy:

  • 6 vzdělávacích kurzů akreditovanýchv rámci systému DVPP:
  1. Moderní trendy ve využití ICT ve výuce
  2. Praktické využití dotykových zařízení ve výuce
  3. ICT v oborových didaktikách
  4. Základy cloudových řešení
  5. Sociální sítě a online komunita
  6. Rozvoj dovedností pomocí ICT
  • webová platforma pro sdílení a výměnu zkušeností, studijních materiálů a e-learning

 

EU peníze do škol

Klíčové aktivity:

- Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

- Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské

  a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

- Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

- Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol

- Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

 

Vzdělávací program pro učitele -  výchovné poradce

kurzy pedagogů v oblasti:

individuální vzdělávací plán, vedení diagnostického rozhovoru, diagnostika třídy, tvorba kazuistiky žáka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostatní projekty:

Vzájemně se respektujeme

 

Neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence. Specifikace akce: zapojení všech žáků I. i II. stupně do systematické práce dlouhodobějšího charakteru pomocí programů primární prevence zaměřených na práci s třídními kolektivy a na osobnostní rozvoj jdnotlivce ve spolupráci s o.p.s Magdaléna, DVPP v oblasti primární prevence a spolupráce s rodiči.

Když slunce svítí (financ.z revolvingového fondu MŽP)

- výstavba altánu -  venkovní učebny (2013)

- zasazení vegetace

Mléko do škol

Každý žák má nárok na objednávku jednoho dotovaného výrobku ve vyučovacím dni. Na dny volna se nárok nevztahuje. Projekt zastřešen Státním zemědělským a intervenčním fondem.

Ovoce a zelenina do škol

Žáci prvních až pátých ročníků dostávají 1x za měsíc zdarma ovoce, zeleninu nebo ovocné šťávy.